Bolagsstyrning

Asker Healthcare Group styrs i enlighet med:

• Askers bolagsordning
• Aktiebolagslagen 2005:551
• Årsredovisningslagen
• Andra tillämpliga svenska och utländska lagar och förordningar samt interna styrdokument

Askers styrelse och koncernledning har utformat en struktur med policydokument och riktlinjer för samtliga bolag i koncernen. Policydokumenten uppdateras regelbundet efter nya regler och krav. Styrdokumenten ligger som en grund för Askers decentraliserade organisation. Koncernledningen kontrollerar dotterbolagen genom styrelserna.
Policydokument och riktlinjer är tillgängliga för alla affärsenheter i interna system.

Ledningarna i dotterbolagen utbildas i policydokumenten och riktlinjerna genom Asker Business School.