ESG-strategi

Hållbar utveckling är komplext. Vi har därför fastslagit en strategi för ESG (Environment, Social, Governance) med konkreta mål och aktiviteter som förankrats i våra samtliga verksamheter för att säkerställa att vi är handlingskraftiga och att vi tillsammans bidrar till hållbart värdeskapande. Vi har en helhetssyn på hållbarhet och kallar vår strategi ”A Bigger Care”: Våra företag förbättrar människors hälsa och bryr sig om samhället runtomkring. Företagen i Asker-koncernen är inkluderande, bejakar mångfald och är långsiktiga samarbetspartners till vården i Europa. De erbjuder säkra produkter och tjänster med hög kvalitet och tar ansvar för en rättvis och hållbar värdekedja.

Du kan läsa och ladda ner vår ESG-strategi här. Nedan följer en sammanfattning.

Fokusområden för ESG

Healthy lives

Mål
Med ett heltäckande utbud av säkra medicinska förbrukningsmaterial och medicintekniska produkter och tjänster med hög kvalitet bidrar vi till att göra vården tillgänglig och demokratisk genom att förbättra vårdresultatet och minska totalkostnaden.

Aktiviteter

 • Implementering av kvalitetsledningssystem i alla våra företag
 • Mätning av kundnöjdheten i alla våra företag

Nyckeltal

 • Andel av företagen som arbetar enligt Asker-koncernens riktlinjer för kvalitetsledning
 • Andel av företagen som aktivt mäter kundnöjdheten

Inclusiveness & equality

Mål
Vi påverkar positivt med socialt ansvarstagande i hela värdekedjan och med hög personalsäkerhet och välmående i alla koncernens företag.

Aktiviteter

 • Implementering av en process för revision på plats hos leverantörerna av våra egna varumärken 
 • Regelbunden utbildning i personalsäkerhet 
 • Medarbetarundersökningar 
 • Säkerställa en jämn könsfördelning 
 • Asker Business School för medarbetare 

Nyckeltal

 • Andel av tillverkare av våra egna produkter som granskats under de senaste 24 månaderna
 • Incidentfrekvens av skador
 • Medarbetarengagemang (eNPS)
 • Andel kvinnor i koncernledningen

Circularity & carbon footprint

Mål
I enlighet med Agenda 2030 är vår ambition att vara koldioxidneutrala i vår verksamhet och minska koldioxidavtrycket från våra produkter med 20 %.

Aktiviteter

 • Implementering av vetenskapsbaserade mål (enligt Science Based Targets Initiative) och minskning av årliga utsläpp 
 • Utveckla ett eget sortiment av miljövänliga produkter 
   
Nyckeltal  
 • Minskning av koldioxidutsläpp – Scope 1 & 2 CO2 per miljoner kronor i omsättning 
 • Minskning i Scope 3 CO2e – baserat på hållbarhetsinitiativ som implementeras årligen

Transparency & ethics

Mål
Alla anställda i koncernen är utbildade och certifierade i vår uppförandekod. Vi rapporterar årligen vår utveckling och måluppfyllelse i vår hållbarhetsrapport.

Aktiviteter

 • e-learning i uppförandekoden utvecklad och implementerad

 • Årlig hållbarhetsrapport enligt GRI

Nyckeltal

 • Andel anställda som utbildats i och bekräftar vår uppförandekod varje år

10 viktiga ESG-frågor som vi arbetar med

 • Hållbar produktion
 • Ansvarsfulla inköp 
 • Kontroll av växthusgaser 
 • Utveckling för medarbetare
 • Bolagsstyrning 
 • Hållbar konsumtion 
 • Kundutveckling 
 • Produktsäkerhet och kvalitet 
 • ESG-styrning 
 • Transparens och publicering av data

Vi vill göra skillnad i hela värdekedjan

Som en ledande leverantör av medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning i Europa är vi verksamma mitt i värdekedjan och därmed en viktig länk mellan produktion och konsumtion. Det ger oss en unik möjlighet att driva utveckling inom hållbarhet tillsammans med våra samarbetspartners. Vi vet att vi kan påverka utsläppen mer om vi lyckas påverka våra leverantörers produktion och våra kunders avfallshantering. Cirka 1 % av koldioxidutsläppen i värdekedjan kommer från Askerbolagens egna verksamheter. Cirka 60 % kommer från utsläpp i samband med tillverkning av produkter, 6 % kommer från transporter och 34 % från avfall inom hälso- och sjukvårdssektorn.