Viktiga nyckeltal för ESG

Vi har valt ut nio nyckeltal som är extra betydelsefulla för oss att bevaka och förbättra varje år. Utöver dessa följer vi även utvecklingen på alla de områden som krävs för att vi ska kunna säkerställa att vår årliga hållbarhetsrapportering sker i enlighet med GRI.

Huvudsakliga KPI:er 2019  2020

Koldioxidutsläpp – Scope 1 CO2 per miljoner kronor i omsättning 

0,17 0,12

Koldioxidutsläpp – Scope 2 CO2 per miljoner kronor i omsättning

0,10 0,07
Andel av våra  tillverkarna av våra egna produkter som granskats under de senaste 24 månaderna  50%  57%
Incidentfrekvens av skador (per 200 000 timmar)   0.64
Medarbetarengagemang (eNPS) Pågående Pågående
Andel kvinnor i koncernledningen  14%  14%
Andel av företagen som aktivt mäter kundnöjdheten  30%  30%
% av företagen som arbetar enligt Askers standarder  30%  25%
Andel anställda som utbildas i och bekräftar vår uppförandekod varje år 95%  99%

Övriga KPI:er 2019 2020

Koldioxidutsläpp i Scope 3 CO2e per miljoner SEK i omsättning 

1,50 2,05
Total energiförbrukning, MWh 5562 7190
Andel förnyelsebar energi   80,5%
Totalt antal kubikmetervattenförbrukning   4661
Total antal ton avfall    761
Totalt antal ton råvara
1584
Sjukfrånvaro, andel av totalt antalet arbetade timmar   3,9%
Kortvarig sjukfrånvaro, andel av total sjukfrånvaro   47 %
Sjukfrånvaro fördelat män/kvinnor   50/50
Totalt antal anställda  i koncernen (män/kvinnor) 739(414/325) 870 (470/400)
Antal nyanställningar 202 147
Antal som själva avslutat sin anställning   78
Fall av diskriminering/trakasserier 0 0
Andel leverantörer som skrivit under Uppförandekoden   78% (Kostnad för sålda varor)