Kontakta oss

Hållbarhetspolicyer

Att ta ansvar är viktigt för oss och vi arbetar hela tiden för etiska, rättvisa och hållbara lösningar. På koncernnivå delar vi ett antal gemensamma ESG-riktlinjer, varav några finns att ladda ner här.

Uppförandekoden

Uppförandekoden ger vägledning för hur vi på Asker förväntas agera. Koden ska fungera som en kompass för att hjälpa oss att fatta bättre beslut i vårt dagliga arbetsliv.

Ladda ner dokumentet

Kvalitets- och miljöpolicyn

Kvalitets- och miljöpolicyn säkerställer efterlevnad av lagliga kvalitets- och miljökrav och minimerar de miljörisker och negativa effekter som vår verksamhet kan orsaka eller bidra till.

Ladda ner dokumentet

Responsible Sourcing Policy

Vår Responsible Sourcing Policy säkerställer att vi endast köper från företag som säljer medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning som uppfyller våra krav kopplade till mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik.

Ladda ner dokumentet

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekoden för leverantörer är baserad på Askers uppförandekod samt internationellt erkända konventioner och deklarationer, och täcker områdena: Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor; Hälsa, säkerhet och välbefinnande; Miljö; Ansvarsfull värdekedja; och affärsetik.

Ladda ner dokumentet

Arbetsmiljö, hälso- och säkerhet – utdrag ur HR-policy 

Hälso- och säkerhetspolicyn definierar de grundläggande kraven gällande hälso- och säkerhetsfrågor i Askers affärsverksamhet och vår nollvision när det gäller olyckor.

Ladda ner dokumentet

Jämställdhets-, mångfalds- och integration – utdrag ur HR-policy

Jämställdhets-, mångfalds- och inkluderingspolicyn beskriver vårt arbete för en inkluderande arbetsplats och företagskultur, grundad på alla människors lika värde och med en nollvision av fall relaterade till diskriminering och trakasserier.

Ladda ner dokumentet