Kontakta oss

Rättvis värdekedja och säkra arbetsmiljöer

Vi skapar positiv social påverkan för alla i vår värdekedja samt en hög nivå av medarbetarsäkerhet och välbefinnande i alla företag i koncernen. Alla anställda i koncernen är utbildade i vår uppförandekod.

Samhällen behöver skapa förutsättningar för att människor ska få bra jobb, med rättvisa och säkra arbetsvillkor, jämn könsfördelning och utrymme för personlig utveckling. En stor del av de vårdprodukter som används i Europa tillverkas idag i Asien och andra länder med stor risk för kränkningar av mänskliga rättigheter.

Vi har ett ansvar att säkerställa att de produkter vi säljer är av hög kvalitet, producerade under goda arbets- och miljöförhållanden och att vi värnar om mänskliga rättigheter och etiska standarder inom vår distributionskedja.
Vi har också ett ansvar för att säkerställa en säker och rättvis arbetsplats inom vår koncern, inklusive att arbeta för en arbetsplats som kännetecknas av mångfald och lika möjligheter.
Med hjälp av hög transparens, att vi lever enligt våra värderingar och ser till att vi alla skriver under uppförandekoden samt att våra leverantörer skriver under uppförandekoden för leverantörer, kan vi begränsa risker och skapa positiv skillnad inom vården.

• En rättvis, säker och jämlik arbetsplats i hela Askerkoncernen
• Förbättrade arbetsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter inom vårdbranschen
• Förhindra korruption och främja integritet, transparens och ansvarsskyldighet

• Implementering av Responsible Sourcing Policy och Supplier Due Diligence Procedure
• Implementering av Uppförandekoden för leverantörer (Läs mer)
• Tredjepartstillverkare av våra egna varumärken granskas var 24:e månad
• Implementering av koncerngemensamt anti-korruptionsprogram

Jämställdhet (5)
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8)
Fredliga och inkluderande samhällen (16)

Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
Princip 2: Försäkra att egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter
Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
Princip 5: Avskaffa barnarbete
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter
Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor

Läs mer om våra fokusområden inom hållbarhet