Kontakta oss

Visselblåsning

Asker har åtagit sig att bedriva verksamhet på ett rättvist och etiskt sätt. Vårt goda rykte bygger på integritet och god affärssed. Vi strävar efter att upprätthålla en transparent affärsmiljö med hög standard i enlighet med vår uppförandekod.

Som anställd i koncernen har man en viktig uppgift i att lyfta frågor om t.ex. bristande efterlevnad av lagar eller förordningar, brott mot vår uppförandekod eller andra former av allvarliga etiska fel. Vi strävar efter att upprätthålla en företagskultur som uppmuntrar var och en att säga ifrån. Du kommer inte att drabbas av någon vedergällning eller andra negativa konsekvenser för att du med ärligt uppsåt rapporterar/slår larm.

Vi utreder, hanterar och följer upp samtliga rapporterade ärenden. En person som efter utredning anses ansvarig för att ha brutit mot reglerna kommer att möta lämpliga konsekvenser. Lokala visselblåsarutredningar ska rapportera beslut och resultat till koncernens Group Whistleblowing Team.

Systematiska fel kommer att särskilt utredas och hanteras för att förhindra liknande regelbrott i framtiden. Koncernens Group Whisleblowing team rapporterar regelbundet statistik över rapporterade visselblåsarärenden till styrelsen.


Rapportering

Rapportering av ett problem kan ske på flera sätt: 
  • Kontakta din chef, ledningsgruppen, HR eller den juridiska avdelningen.
  • Du kan också rapportera online via vår WhistleB-kanal: www.report.whistleb.com/asker, eller genom att använda Nalkas visselblåsarplattform om du känner att intern och direkt problemhantering av Asker själva inte är möjligt (t.ex. när oron eller misstankarna rör koncernens VD eller styrelseledamot). Nalkas riktlinjer för visselblåsning presenteras här: report.whistleb.com/sv/nalka
  • Ring 08 556 011 00 varvid du kopplas direkt till Visselblåsargruppen på Asker

WhistleB skyddar visselblåsarens anonymitet. Tjänsten hålls åtskild från organisationens IT-miljö. WhistleB spårar inte IP-adresser eller andra data som kan identifiera en person som skickar ett meddelande. Meddelanden krypteras och kan endast dekrypteras av särskilt utsedda personer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa meddelanden.