Asker Business School

Asker Business School (ABS) är vår akademi där vi samlar och delar kunskap inom koncernen. Det är också en mötesplats där kollegor från hela koncernen träffas och delar erfarenheter och skapar kontakter. Hit kommer ledningsgrupperna och alla nya kollegor på nya företag inom koncernen och för att lära sig om Asker Healthcare Group, våra värderingar och vart vi är på väg.


ABS roll är även att driva en ansvarstagande och entreprenöriell företagskultur, säkerställa högkvalitativa standarder för produkter och tjänster samt koncerngemensamma policyer och etiska riktlinjer. 
Våra utbildningar är indelade i fem block: 

• Group strategy and values – Koncernstrategi och -värderingar
• Financial excellence and working capital – Finansiell kompetens och rörelsekapital
• M&A and valuation – M&A och företagsvärdering
• ESG and code of conduct – ESG och uppförandekod
• IT Integrity and regulatory compliance including MDR – IT-integritet och regelefterlevnad inklusive MDR 

Vår ambition är att Asker Business School ska vara vårt campus, online- och fysiska möten, som ger våra medarbetare en chans till personlig utveckling genom utbildning och inspiration.

"Jag älskade att träffa andra entreprenörer och dela erfarenheter"

Deltagare, Asker Business School