Kontakta oss

Bolagsstyrning

Asker Healthcare Group styrs i enlighet med:

  • Askers bolagsordning
  • Aktiebolagslagen 2005:551
  • Årsredovisningslagen
  • Andra tillämpliga svenska och utländska lagar och förordningar samt interna styrdokument

Askers styrelse och koncernledning har utformat en struktur med policydokument och riktlinjer för samtliga bolag i koncernen: Asker Management Standard. Policydokumenten uppdateras regelbundet efter nya regler och krav. Detta ramverk utgör basen för styrningen av Asker decentraliserade organisation.

Policydokument och riktlinjer är tillgängliga för alla affärsenheter via koncernens intranät. Ledningarna i dotterbolagen utbildas i policydokumenten och riktlinjerna genom Asker Business School. Koncernledningen övervakar regelbundet efterlevnaden av ramverket.