Kontakta oss

Fokusområden inom hållbarhet

Askers ambition är att ta ett ansvar som sträcker sig längre än den egna direkta påverkan och strävar efter att skapa en rättvis och hållbar värdekedja – från att produkten produceras till att den använts – vilket uttrycks i hållbarhetsstrategin ”A Bigger Care”.

Hållbarhet är integrerat i Askers affärsstrategi och mål att leverera produkter och tjänster som förbättrar hälso- och sjukvården genom att förbättra patientresultaten, minska totalkostnaden och minska miljöpåverkan.

Hållbarhetsstrategin ”A Bigger Care” är också ett viktigt verktyg för att leverera på företagets syfte ”Health in progress”, genom att mildra negativa effekter på människor och miljö i de länder där Asker verkar.

Strategin är inriktad mot tre fokusområden som omfattar företagets hela värdekedja – från produktion till slutanvändning.

Fokusområden inom hållbarhet

A Bigger Care

Genom att fastställa tydliga och ambitiösa mål inom vart och ett av dessa områden, samt nyckeltal och handlingsplaner, kan vi säkerställa effektivitet och riktning i vårt hållbarhetsarbete. Det ger oss ännu större positiv påverkan på planeten och människorna medan vi arbetar för att förbättra och säkra morgondagens sjukvård.

På respektive sida för ett fokusområde kan du ta reda på mer om:

  • Vilka är utmaningarna för samhället och hur kan vi på Asker bidra till en mer hållbar sjukvård?
  • Vad gör vi konkret för att skapa positiv förändring inom respektive fokusområde?
  • Hur förhåller sig fokusområdena till FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) och till de tio principerna i FN:s Global Compact?
  • Hur är fokusområdena kopplade till EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering, CSRD, och till våra egna styrdokument? 

Läs mer om våra fokusområden inom hållbarhet