Kontakta oss

Risk- och riskhantering

Asker har upprättat ett ramverk för riskhantering för att regelbundet identifiera, analysera och följa upp strategiska, operativa, regulatoriska och finansiella risker samt hållbarhetsrisker.

Riskhantering är en integrerad del av affärsplaneringsprocessen och uppföljning av verksamheten. Ramverket är anpassat till de bransch- och marknadsförhållanden som råder där koncernen är verksam samt bolagets verksamhet och affärsmodell.

Uppföljning och rapportering av risker och åtgärdsplaner följs löpande av Askers koncernledning och rapporteras på regelbunden basis till revisionsutskott och styrelsen.

I Askers års- och hållbarhetsredovisning på sidorna 67-70 finns mer information om bolagets risker och hantering av dessa.