Kontakta oss

Risk- och riskhantering

Asker Healthcare Group har upprättat ett ramverk för riskhantering för att regelbundet identifiera, analysera och bedöma strategiska, externa, affärsmässiga, operativa, likviditets- och finansieringsrelaterade risker. Riskhantering är en integrerad del av affärsplaneringsprocessen och övervakningen av affärsresultatet inom Asker. Ramverket är anpassat till de bransch- och marknadsförhållanden som råder där Asker är verksamt, bolagets affärs- och verksamhetsmodell, efterlevnaden av lagar och förordningar samt finansiell rapportering.

Våra huvudsakliga företagsrisker

Affärsrisker

Förändringar av marknaden

Bolagets tillväxttakt styrs av fortsatt förändring av marknaden. Historiskt sett har kontrakten inom den europeiska distributions- och tjänstemarknaden för medicinskt förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning dominerats av anbud gällande avtal för produkter. Idag är trenden på flera europeiska marknader att anbuden går från produktförsäljning till systemförsäljning. Asker arbetar aktivt med dessa strukturella marknadsförändringar genom att gå mot systemförsäljning i anbuden, vilket också förväntas stödja bolagets fortsatta tillväxt. Bolagets fortsatta tillväxtmöjligheter kan påverkas om marknadstrenden mot ökad systemförsäljning skulle mattas av eller inte fortsätta som förväntat.

Finansiella risker

Valutarisk

Asker kan kurssäkra transaktioner för att binda eller begränsa valutarisken. Koncernen säkrar för närvarande 50–70 procent av valutaexponeringen för transaktioner på månadsbasis under de första tolv månaderna och 30–50 procent under de följande tolv månaderna för alla rörliga växelkurspar under de kommande 24 månaderna. Framöver är det inte säkert att kurssäkring är tillgängliga på tillräckligt rimliga kommersiella villkor. Kurssäkring kan också innebära vissa risker i sig självt, bland annat kan Asker behöva betala ett betydande belopp för att avsluta dem.

Finansiering och likviditet

Det finns en risk att bolaget inte kan få finansiering eller endast finansiering till en väsentligt högre kostnad än vad som är möjligt just nu. Det är möjligt att företaget i framtiden kan få svårt att erhålla ytterligare finansiering. Möjligheten till ytterligare finansiering påverkas av faktorer som marknadsförhållanden, den allmänna tillgången på krediter och koncernens kreditvärdighet.
Störningar och osäkerhet på kapital- och kreditmarknaderna kan också begränsa tillgången till kapital.